Header-10

Algemene voorwaarden

Opgesteld op 31 mei 2018

 

Artikel 1. Definities


1.1. Pencil Point B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30142644.

1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Pencilpoint een overeenkomst heeft afgesloten.

1.3. Opdrachtnemer: Pencilpoint en de medewerkers in dienst van Pencilpoint.

1.4. Onder ‘Algemene Voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid


2.1. Op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Pencilpoint zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2. Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens waarop de opdrachtnemer de offerte baseert.

2.3. Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.

2.4. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze voorwaarden zijn deze voor Pencilpoint alleen bindend indien en voor zover deze door Pencilpoint uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de vorm van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Uitvoering


3.1. Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen garandeert Pencilpoint dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen is uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.

3.2. De opdrachtgever zorgt voor het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.

3.3. De opdrachtgever verklaart door het aanleveren van materiaal aan Pencilpoint dat al het verstrekte materiaal vrij is van rechten van derden, dan wel dat de opdrachtgever toestemming heeft van rechthebbende(n) om het materiaal te laten gebruiken bij de uitvoering van de opdracht.

3.4. Pencilpoint is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar opdrachten.

3.5. De door Pencilpoint opgegeven termijn voor het volbrengen van werkzaamheden, is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.6. Pencilpoint heeft het recht de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het uitgevoerde deel afzonderlijke te factureren. Ook is Pencilpoint gerechtigd voor (omvangrijke) opdrachten een aanbetaling te vragen. Deze aanbetaling wordt verrekend met de eindfactuur.

3.7. Mochten er onverwacht verzendkosten of reiskosten bijkomen bij een opdracht, dan is Pencilpoint gerechtigd deze in rekening te brengen.

3.8. Voordat tot uitvoering, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan, zal Pencilpoint de laatste proeven van het resultaat aanleveren om te controleren en goed te keuren.

3.9. Afwijkingen in het (eind)resultaat ten opzichte van hetgeen is overeengekomen zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst wanneer die afwijkingen in redelijkheid van ondergeschikte betekenis zijn.

Artikel 4. Intellectueel eigendomrechten en gebruik van het resultaat


4.1. Alle rechten van intellectueel eigendom zijn na betaling van overeengekomen prijs voor de opdracht van de opdrachtgever.

4.2. Pencilpoint behoudt het recht voorbeelden van het gemaakte werk te tonen op haar websites, in haar nieuwsbrieven of in haar social media kanalen als ‘made by Pencilpoint’ voor eigen publiciteit en verwerving van opdrachten. Hierbij houdt Pencilpoint zoveel mogelijk rekening met de belangen van de opdrachtgever.

4.3. Pencilpoint houdt de definitieve ontwerpbestanden in haar archief.

Artikel 5. Betalingsvoorwaarden


5.1. Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden gedaan, tenzij anders overeengekomen.

5.2. Pencilpoint mag de uitvoering van de opdracht of van een volgende opdracht opschorten zolang een openstaande betaling ook na aanmaning niet is voldaan.

5.3. In het uiterste geval van niet betalen na herhaaldelijk aanmanen, komen de buitengerechtelijk en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6. Overeenkomst


6.1. Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst opzegt zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door Pencilpoint, dan is de opdrachtgever verplicht de tot dan toe gemaakte kosten te voldoen.

6.2. Alle partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten en omstandigheden die in het kader van de opdracht ter kennis komen.

6.3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de offerte van Pencilpoint te verstrekken aan een ander bureau teneinde een andere aanbieding te krijgen voor dezelfde of een vergelijkbare opdracht.

Artikel 7. Wijzigingen Algemene Voorwaarden


7.1. Pencilpoint behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

7.2. De meest recente versie staat altijd openbaar op de website van Pencilpoint.

Contact


Heeft u na het lezen van de Algemene Voorwaarden nog vragen, dan kunt u altijd per e-mail contact opnemen via info@pencilpoint.nl.